Allmänna villkor

Här finner ni villkoren för användning av Jappa

 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER
  1. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) tillämpas mellan användaren och New Terms AB (”Jappa”) vid användning av Jappas tjänster.
  2. Om sammanhanget eller omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan.
  3. Jappa tillhandahåller en molnbaserad digital plattform för konsultuppdrag, i vilken en uppdragsgivare med behov av flexibel arbetskraft kan söka lämpliga uppdragstagare för att därefter kunna anlita uppdragstagaren för utförande av uppdrag.
  4. Uppdragstagare såväl som uppdragsgivare är att ses som ”Användare” av tjänsten.
  5. Användaren kan vara en fysisk eller en juridisk person. Fysisk användare måste vid tillfället för registrering av ett användarkonto ha fyllt 18 år. Vid de fall Användaren är en juridisk person måste användarkontot ha registrerats av behörig företrädare för den juridiska personen för detta ändamål.
  6. Med ”Tjänsten” avses de produkter, tjänster, system med mera som finns tillgängliga på www.jappa.jobs
  7. Med ”Uppdragstagare” avses en fysisk person som genom Tjänsten söker arbete. I tjänsten refereras uppdragstagare emellanåt till ”Jappster”, emellanåt till ”kandidat”.
  8. Med ”Uppdragsgivare” avses en fysisk eller juridisk person som genom Tjänsten söker efter fysiska personer till utförande av arbete. I tjänsten refereras uppdragsgivare emellanåt till ”kund”, emellanåt till ”företag”.
  9. För villkor som avser såväl Uppdragstagare som Uppdragsgivare används definitionen Användaren.
  10. Genom att registrera ett konto på Jappa accepterar Användaren Allmänna Villkoren.
 2. TJÄNSTENS FUNKTIONALITET
  1. Jappa åtar sig att, i enlighet med Allmänna Villkoren och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Tjänsten, ge Användaren tillgång till Tjänsten på av Jappa tillhandahållna servrar.
  2. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten meddelas till Jappa. Jappa åtgärdar sedan felet efter bästa förmåga och så snart det är möjligt.
  3. Jappa lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet. Användaren har ingen rätt att rikta krav mot Jappa på grund av driftavbrott eller fel i Tjänstens funktionalitet.
 3. SYFTE MED TJÄNSTEN
  1. Det primära syftet med Jappa är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden genom att i största möjliga mån ta bort de hinder som idag försvårar för arbetstagare och arbetsgivare att mötas och inleda en jobbrelation. Detta kommer på sikt att minska arbetslösheten och bygga ett bättre och mer inkluderande samhälle. Som en del i detta syfte ingår att Uppdragstagare ska erbjudas en enkel och smidig tjänst för extrajobb och att Uppdragsgivare enkelt ska kunna hitta, hyra och administrera extra arbetskraft.
 4. REKRYTERING AV UPPDRAGSTAGARE OCH KONKURRENSFÖRBUD
  1. Jappa tillåter Uppdragsgivare att för egen räkning erbjuda Uppdragstagare anställning.
   • Några avgifter utgår inte till följd av en sådan rekrytering förutsatt att Uppdragstagaren först har arbetat i en omfattning motsvarande 3000 godkända och attesterade timmar genom Jappa.
   • Har Uppdragstagaren jobbat i en omfattning motsvarande 2000-3000 timmar utgår en rekryteringsavgift för Jappas kostnader motsvarande en månadslön (definierad som 168 multiplicerat med den bruttotimlön som Uppdragstagaren erbjuds efter övergång av Uppdragsgivaren).
   • Har Uppdragstagaren jobbat i en omfattning motsvarande 1000-2000 timmar utgår en rekryteringsavgift för Jappas kostnader motsvarande två månadslöner (definierad som 336 multiplicerat med den bruttotimlön som Uppdragstagaren erbjuds efter övergång av Uppdragsgivaren).
   • Har Uppdragstagaren jobbat i en omfattning motsvarande 0-1000 timmar utgår en rekryteringsavgift för Jappas kostnader motsvarande tre månadslöner (definierad som 504 multiplicerat med den bruttotimlön som Uppdragstagaren erbjuds efter övergång av Uppdragsgivaren). Eventuell moms tillkommer.
  2. Det är inte tillåtet att använda Jappa som en söktjänst för bemanning i egen regi eller i syfte att konkurrera med Jappa.  Detta förbud hindrar exempelvis, men är ej begränsat till, konsultföretag och bemanningsföretag att använda Tjänsten i syfte att inhämta information såsom CV och andra uppgifter om Uppdragstagare för att anlita dessa som bemanningsresurs i sin egen verksamhet.
  3. Jappa kan vid misstanke om brott mot bestämmelse i punkten 4.2 spåra Användarens sökningar i Tjänsten och äger till fullo rätten att avsluta Användarens tillgång till Tjänsten.
  4. Vid brott mot punkt 4.2 utgår vite med tvåhundratusen (200 000) kronor i varje enskilt fall. Jappa får, istället för vite enligt denna bestämmelse, begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Betalning av vite eller skadestånd påverkar inte Jappas rätt att göra andra påföljder gällande med anledning av avtalsbrottet.
  5. Det ska påpekas, för tydlighets skull, att konkurrensförbudet inte hindrar Användare från att anställa annan Användare eller att ta anställning hos annan Användare som inte bedriver med Jappa konkurrerande verksamhet i enlighet med vad som framgår av punkterna 4.1.
 5. ANSTÄLLNING OCH UPPDRAG
  1. Vid eventuellt uppdrag kommer ytterligare avtal ingås mellan Uppdragstagaren och Jappa såväl som mellan Uppdragsgivaren och Jappa.
  2. Jappa lämnar ingen garanti till vare sig Uppdragstagaren eller Uppdragsgivaren att något uppdrag kommer till stånd. Vidare förbehåller sig även Jappa rätten att neka Uppdragstagaren uppdrag.
  3. Jappa har alltid rätt att neka uppdrag till en Uppdragstagare eller Uppdragsgivare.
  4. Vid uppdrag som har utförts har Jappa rätt att fakturera Uppdragsgivaren för det arbete som utfördes av Uppdragstagaren.
 6. PERSONUPPGIFTER
  1. Jappa behandlar all information om dig som Användare med datastöd. Användaren lämnar sitt samtycke till att Jappa samlar in personuppgifter i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten. Användaren lämnar även sitt samtycke till Jappa att vidareförmedla personuppgifter till andra Användare av Tjänsten i den mån det är påkallat i syfte att skapa uppdrag.
  2. Användaren har rätt att ta del av registrerade personuppgifter och i den mån denne finner nödvändigt att korrigera eller radera felaktiga registrerade personuppgifter på Jappas servrar.
  3. Se separat Personuppgiftspolicy för fullständiga villkor.
 7. LÖSENORD OCH INLOGGNINGSUPPGIFTER
  1. Användaren ansvarar för att lösenord och inloggningsuppgifter som är kopplade till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt från missbruk av tredje man.
  2. Användaren ska vid misstanke om missbruk av obehöriga omedelbart anmäla detta till Jappa. Jappa ska då utan dröjsmål spärra kontot från vidare användning. Användaren ansvarar för skada som uppstår till följd av sådant missbruk fram till dess att Jappa hunnit spärra kontot från användning.
  3. Vid avvikande användning som grundar misstanke om missbruk, förbehåller sig Jappa rätten att, på bestämd eller obestämd tid, spärra Användarens konto.
 8. AVGIFTER
  1. Registrering av ett användarkonto på Tjänsten är inte förenad med några avgifter. Det är inte heller förenat med några kostnader att söka, kontakta och intervjua kandidater i Jappas databas.
  2. Uppdragsgivaren är förpliktad att erlägga betalning (”Avgiften”) avsedd för Jappas förmedling av Tjänsten vid det fall uppdrag kommit till stånd med en Uppdragstagare. Avgiften meddelas Uppdragsgivaren i samband med att Uppdragsgivaren registrerar konto och börjar söka på kandidater. Avgiften inkluderar Uppdragsgivarens totala kostnad (exkl moms) och består av Uppdragstagarens totala direkta lönekostnad samt Jappas påslag. Avgiften anges per arbetad timme och faktureras av Jappa i samband med att utfört uppdrag faktureras. Det är alltid Uppdragsgivaren som bestämmer vilken lön som ska erbjudas Uppdragstagaren. Dessutom kan bägge parter komma överens om att en tjänstepension på 5% skall erbjudas Uppdragstagaren. Denna pensionskostnad kommer att läggas på Uppdragstagares pris och faktureras i sin helhet – utan något påslag - Uppdragsgivaren.
  3. För arbetade timmar som sker under - av Uppdragsgivaren definierad – obekväm arbetstid (OB)  justeras Jappas påslag med motsvarande procentuellt OB-påslag.
  4. Avgiftens storlek bestäms exklusivt av Jappa och kan komma att korrigeras. Aktuell totalkostnad, dvs summan av lön, lönekostnader och Jappas avgift för en Uppdragstagare tillkännages alltid innan bekräftat uppdragsavtal mellan Uppdragstagare och Uppdragsgivare.
 9. ANVÄNDARENS ANSVAR
  1. Användaren ansvarar vid användning av Tjänsten för följande:
   1. att de uppgifter som finns registrerade på Användarens konto vid varje tidpunkt är uppdaterade och korrekta,
   2. att enbart använda Tjänsten i enlighet med Allmänna Villkoren och övriga av Jappa tillhandahållna instruktioner,
   3. att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan överbelasta, störa, förstöra, inaktivera eller försämra Tjänsten,
   4. att inte använda Tjänsten på ett sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av material som innehåller skadlig kod, inklusive men ej uteslutande virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information,
   5. att inte använda Tjänsten för någon form av illegal verksamhet, innefattande men inte uteslutande brott som förtal, förolämpning, hets mot folkgrupp, ofredande eller brott mot annan lagstiftning såsom immaterialrättslig lagstiftning,
   6. att inte använda Tjänsten på sätt som riskerar att skada Jappas varumärke eller Jappas anseende i övrigt.
  1. Vid skälig misstanke förbehåller sig Jappa rätten att stänga av Användaren från Tjänsten och stänga ned användarkontot omedelbart. Uppdragstagare har dock alltid rätt att få betalt för inarbetad tid som godkänts av Uppdragsgivaren.
 10. ANSPRÅK FRÅN TREDJE MAN
  1. Om någon utomstående skulle rikta anspråk mot Jappa på grund av hur Användaren använder Tjänsten, åtar sig Användaren att ersätta alla kostnader som Jappa ådrar sig på grund av sådant anspråk.
  2. Jappa ska underrätta Användaren inom skälig tid från det att anspråket framställdes. Underrättelsen ska ske skriftligen och vara adresserad från Jappa eller från någon av Jappa bemyndigad företrädare.
 11. ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. Jappa ska ej hållas ansvarig för någon typ av skada som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Detta gäller såväl skada på person, egendom, förlust av data eller annan ekonomisk förlust. Jappa ska vidare inte hållas ansvariga för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet eller utnyttjande av Tjänsten.
  2. Vad som anges i punkten ovan gäller dock inte skada som orsakats uppsåtligt eller grovt vårdslöst av Jappa.
 12. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING
  1. Allmänna Villkoren gäller tills vidare.
  2. Allmänna Villkoren upphör att gälla vid Användares eller Jappas avregistrering av Användarens konto. I det fall det föreligger ett bekräftat uppdrag mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare gäller dock dessa Allmänna villkor till dess uppdraget och ersättning för uppdraget reglerats.
 13. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
  1. Jappa har rätt att ensidigt ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor. Sådana ändringar publiceras senast 10 dagar innan ändringen träder i kraft på Användarens användarkonto.
 14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Jappa äger samtliga rättigheter associerade med Tjänsten såsom källkod, databas, upphovsrätt, patent, varumärken och andra kännetecken.
  2. Användaren får inte under några som helst omständigheter använda sådana rättigheter utan skriftligt medgivande från Jappa.
  3. Uppdragsgivare ger Jappa rätt att visa Uppdragsgivares logotyp och företagsnamn efter att Uppdragsgivaren genomfört sin första sökning efter Uppdragstagare i Jappas. Logotyp och företagsnamn kan komma att visas på Tjänstens olika webbsidor, sociala mediekonton eller dylikt under rubriken ”exempel på företag som söker efter uppdragstagare på Jappa” alternativt ” Jappas partners” eller liknande. Syftet med detta är att öka intresset hos Uppdragstagare och att marknadsföra Jappas användare. Jappa tar ingen avgift för denna exponering. Detta innebär inte att Jappa erhåller någon äganderätt eller annan nyttjanderätt till Uppdragsgivarens varumärke, logotyp eller namn i någon annan utsträckning än vad som framgår av denna punkt.
 15. COOKIES
  1. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Denna innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare. Mer information om cookies finns tillgängliga på www.jappa.jobs.
 16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
  1. Svensk lag ska tillämpas vid tolkning av Allmänna Villkoren.
Giltiga fr.o.m. 2020-10-20